Τεχνική Εταιρία

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη ορίσθηκε το 1987 στην έκθεση Bruntland ως «η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσης γενεάς χωρίς να θέτει σε κίνδυνο το μέλλον των γενεών στο μέλλον».
Η αύξηση του πληθυσμού απαιτεί συνεχώς την κατασκευή έργων. Ο κατασκευαστικός τομέας (construction industry), σε σύγκριση με άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες, υπερέχει σε μέγεθος και συγχρόνως συνδέεται στενά με ποικίλες δραστηριότητες εξαιρετικά κρίσιμες για το κοινωνικό σύνολο. Οι κατοικίες και οι υποδομές, όπως οι μεταφορές, οι επικοινωνίες, η υδροδότηση και η αποχέτευση, αποτελούν την προϋπόθεση για τη σωστή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη κάθε χώρας και έχουν στενή συνάφεια με την επίτευξη της βιωσιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση για παράδειγμα, τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και ο κατασκευαστικός τομέας στο σύνολό του  ευθύνεται για το 40% των συνολικά  παραγόμενων αποβλήτων.

Η Agenda ΄21 για τις Βιώσιμες Κατασκευές συνοψίζει τα θέματα και τα προβλήματα, που αφορούν την εφαρμογή των αρχών της βιωσιμότητας από τον κατασκευαστικό τομέα και αποτελεί ένα πλαίσιο, που επιχειρεί να είναι ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ των διακηρύξεων για βιωσιμότητα, που έχουν γενικότερο και παγκόσμιο χαρακτήρα, και της εφαρμογής τους σε πιο συγκεκριμένο τοπικό επίπεδο κάθε χώρας.

Η έννοια των Bιώσιμων Kατασκευών (Sustainable Construction) είναι διαφορετική για κάθε χώρα και σχετίζεται με τον βαθμό της οικονομικής ανάπτυξης. Η αντίληψη για τη βιωσιμότητα των κατασκευών ακολούθησε μια πορεία εξέλιξης τα τελευταία χρόνια. Αρχικά η βιωσιμότητα των κατασκευών αφορούσε τεχνικά κυρίως θέματα, όπως το είδος των υλικών και την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως και τη μείωση των γενικότερων επιπτώσεων στο περιβάλλον. Σήμερα η βιωσιμότητα των κατασκευών επεκτείνεται σε νέα μη-τεχνικά  θέματα, που αφορούν στα κοινωνικά και πολιτιστικά προβλήματα που συνδέονται με τις κατασκευές.

Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να διαμορφωθούν γενικοί κανόνες για τη βιωσιμότητα των κατασκευών που να ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλες τις κλίμακες, με δεδομένο τον διαφορετικό βαθμό οικονομικής ανάπτυξης κάθε χώρας, τις εθνικές ή τοπικές κοινωνικές και πολιτιστικές διαφορές, το εκάστοτε οικονομικό κλίμα και το τοπικό φυσικό περιβάλλον. Ωστόσο, παρά τις υπάρχουσες διαφορές είναι δυνατόν να επισημανθούν  κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν τις βιώσιμες κατασκευές σε επίπεδο  χώρας όπως:

 • Η μείωση της χρήσης της ενέργειας
 • Η ελάττωση της χρήσης των υλικών
 • Η διαφύλαξη των φυσικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας
 • Η διατήρηση της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος
 • Η διατήρηση ή διαφύλαξη της ποιότητας του περιβάλλοντος των εσωτερικών χώρων

Σε τοπικό επίπεδο, επισημαίνονται τα εξής πιο συγκεκριμένα θέματα και προβλήματα:

 • Η ποιότητα των κατασκευών σε σχέση με την αξία της ιδιοκτησίας
 • Η πρόβλεψη των αναγκών των χρηστών των ιδιοκτησιών στο μέλλον, θέμα που σχετίζεται με τη δυνατότητα των κατασκευαστών να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της αγοράς ακινήτων
 • Η επί μακρότερον επέκταση της χρήσης των ακινήτων
 • Η χρήση τοπικών φυσικών πόρων π.χ. δομικών υλικών ή του ανθρώπινου δυναμικού

Το είδος των προβλημάτων που αφορούν τις βιώσιμες κατασκευές διακρίνονται σε γενικές γραμμές σε:

 • «Φυσικά» προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση των φυσικών πόρων όπως η ενέργεια και τα υλικά
 • «Βιολογικά» προβλήματα που σχετίζονται με την επιβίωση του ανθρώπου
 • «Κοινωνικά» προβλήματα που εμφανίζονται με πολλές όψεις όπως κοινωνικοοικονομικά, κοινωνικοπολιτικά, και κοινωνικο-πολιτιστικά.

Η βιωσιμότητα των κατασκευών είναι ένα περίπλοκο θέμα το οποίο επηρεάζει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ένα μεγάλο μέρος του κοινωνικού συνόλου. Συγχρόνως, οι προβληματισμοί, οι στόχοι και οι διαδικασίες αντιμετώπισης αφορούν πολλά ιεραρχικά επίπεδα.

Πηγή: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – Τ. Γιαννακοπούλου, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η IKIOS CONSTRUCTION COMPANY, ορίζοντας το ανθρώπινο περιβάλλον, υιοθετεί τα παραπάνω δεδομένα και προσπαθεί να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, κυρίως σε όσους αφορούν το κομμάτι των βιώσιμων κατασκευών.

Σκοπός μας είναι η δημιουργία κτιρίων που είναι:

 • αρχιτεκτονικά ελκυστικά
 • εύκολα στην κατασκευή, τη χρήση, τη λειτουργία και τη συντήρηση
 • ελάχιστα επιβαρυντικά στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, κατά τη φάση κατασκευής, λειτουργίας αλλά και αποδόμησής τους
 • ανθεκτικά ως προς την έκθεση στις δυσμενείς περιβαλλοντικές/κλιματικές συνθήκες και αλλαγές
 • οικονομικά αποδοτικά στους χρήστες, τους ιδιοκτήτες και την κοινωνία